2.8.06

"O catón" nuebo libro feito en aragonés ansotano


Fa no guaire se fizo en chaca a presentazión d'iste libro feito por tres muller conoxedoras d'ista parla: Montse Castán, Josefina Mendiara y Pilar Mendiara (en a foto i son as tres) encara que tamién han teniú l'apoyo d'as chens que fizión fa dos anyadas o dizionario ansotano.

Tot iste proyeuto escomenzipió cuan as fedoras d'o dito se presentón a una beca cultural d'a comarca d'a chazetania... y tan intresan les parexió a los combocans que dezidión puyar o importe de dita beca (que en o prezipio yera de 2000€) a 8500€.

O consellero de cultura d'a comarca d'a chazetania remeró que dita comarca quiere potenziar l'aragonés y fer-lo luenga prezipal en os lugars an que encara se charra, remerando l'aduya d'o ligallo de fablans.

1.8.06

As esferenzas mos amilloran a totz, de seguras

Buses de dos plantas con nomás una puerta y conduzindo por a cucha, esnabesar a carrera uellando a uesque (istos teclaus britanicos no i tien a dieresis), casas narachas, a chen bibe en os bicos de difueras, tot lo mundo en casa a las 6 d'a tardi, chen charrando raro...

Son ixas chiquetas esferenzas (estoi que no son tan grans como pueden estar-las en atras rechions, que mesmo charran castellano, como lo sur d'america) que te fan remerar que yes difueras d'o tuyo puesto d'orichen...

Ye prou poliú poder beyer isto: atra forma de bida, atra luenga y atra cultura.

Tot isto me refirma más en a mía ideya de que a "igualazión" no negatiba: biba la dibersidat!