25.11.06

Zaragoza eslechida miebro d'a comisión echecutiba d'eurocities

O conzello de zaragoza ye estau eslechiu miembro d'o comité d'eurocities, o rete europeo de ziudatz más importán, que autúa como interlocutor y organo consultibo d'a unión europea, ta esfender os intreses d'as grans urbes d'ista.

Zaragoza será tres añadas y ye estada trigada, de begada, ta coordinar a colla de ziudatz que son en iste rete. O nombramiento iste se ha feito en l'asambleya cheneral d'o rete, que se ye fendo zelebrando en manchester dende o miércols 22 de nobiembre.
As chanzas d'iste proyeuto suposan de begada un mayor rispeto por o meyo ambién.

Eurocities se creyó en 1986 y en iste s'enreligan 128 ziudatz, d'as que 105 son d'a unión europea y atras 23 d'atros países tamién europeos. Zaragoza s'achuntó en o 2002, pero dica güe no eba formau parti d'o comité. Ta isto, ha aduyau que en o 2005 a ziudat estase premiada por a cooperazión internazión por o esfuerzo feito en a formazión de chestors iberoamercianos a trabiés de "ebropolis".

Asinas, o comité echecutibo con siede en Lyon, que ostenta a presidenzia, ye formau por zaragoza, la haya, copenhague, biena, chenoba, leipzig, ljubljana, manchester, nantes, estocolmo y barsobia.
Zaragoza tamién será a cordinadora d'as ziudatz d'o estau español que fan parti d'eurocities: barzelona, bilbao, chirona, gijón, madrit, malaga, murzia, santiago, sebilla, terrasa y balenzia.

23.11.06

A campaña "pixa goyosa" fomenta las infidelidatz dentre os lolos brasileños

No ye una notizia seriosa, pero no podeba dixar de meter-la-ie.

En o lugar brasileño de novo san antonio o conzello donó, de traza gratuita, viagra ta totz os ombres mallors de 60 añadas. A iste estrato d'a poblazión les fazió muito goyo a ideya, manimenos ista campaña dita "pinto alegre" (pixa goyosa) tamién prebocó problemas.
Seguntes o conzellero mallor "Bi ha bels lolos que ya no buscan a la suya bielleta. Tienen atros romanzes". Dimpués adibió que dende allora as pastillas azulas se donarán a las mullers: "Con os nuebos regles, imos a continar donando cuatro comprimius por semana, pero en bez d'os ombres, les ne daremos a las mullers. Asinas ellas, cuando les s'agane, les ne dan a los suyos mariús (..) Dende que prenzipiamos con a entrega gratuita d'o estimulante secsual, os nuestros mallors cambión. Son ristolers. Ye que cuan pierden a potenzia secsual, pierden o estimulo de bibir". O retrato ye o cartel d'a campaña.

Bai, que cosas tiene lo mundo! Si querez leyer bella cosa seriosa y d'a luenga aragonesa ir t'as leuturas en aragonés que se ferán iste sabado dende as 5 dica las 8 y an que serán representans d'os partius politicos y o reutor Felipe Pétriz. Más informazión en o chemeco d'as parolas.

Istos diyas soy a saber-lo aqueferau, asinas que escribiré menos, pero continaré cuan pueda.