19.6.07

A ecspeculazión menaza o ecosistema d'as estepas d'o sureste
O creximiento d'a ziudat, tanto por parti residenzial como por parti industrial, ye repercutindo en os ecosistemas esteparios que carauterizan más que más a la parti sureste. A Soziedat Española d'Ornitolochía (SEO-Aragón), a colla trihacantos y l'Asoziazión Naturalista d'Aragón (Ansar), que leban bellas añadas alertando d'a grau perdida ambietal que se'n ye sofrindo, han denunziau ista situazión que antimás afeuta a l'integridat d'o bestiar reyal de torrero, de titularidat publica autonomica.

Os zinco proyeutos criticaus por os ecolochistas son a permuta de feners pautada d'entre a DChA, o conzello, o Parque Teunolochico de Teziclau López Soriano (PTR) y o ecoabocadero, os parques eolicos solizitaus por ecspoaugua, a carretera ta entrar t'o acampo arpal, a grabera d'acziona amanada a la salada de mediana y o abocadero d'a interpresa sudismin.

En iste zaguer caso, o ballón ye estando encaxonau d'entre lurtes d'enronas namás pasar as bías d'o AVE y o cuarto zinturón y que desnaturaliza o paisache y fa pelingroso o paso de piatons y ziclistas por a fortor de cambions que bi'n ha. O proyeuto d'acziona ye tamién muito pelingroso por l'abridura d'una grabera de 60 ectarias en o acampo d'o moro, chusto a lo canto d'a cabañera reyal en o tramo de laguna salada. Tocán a lo acampo d'arpal o que se cretica ye que a interpresa pavijús quiera fer un esmón ta construyir una carretera ta aczeder a la suya parti por a cabañera mientres que se beye tamién con preocupazión a proposa d'a soziedat chestora d'a ecspo de construyir dos parques eolicos, uno denzima da cabañera mesma y atro en o acampo ospital, amán d'ella.

O aspetuo que agora se troba más candén ye o d'a permuta de feners que se fazió con o acuerdo d'o conzello y a DChA ta desbloqueyar o ecoabocadero, situau dentro d'o PTR. Ixa infraestrutura, feita y chestionada por urbaser y que ye estada inaugurada fa poco, estió bloqueyada por muito tiempo por un pleito d'entre ista interpresa y o PTR. O conzello, que eba achudicau o proyeuto a urbaser en o suyo diya, l'aturó porque entendeba que os feners ent'os que ufría dentro d'o PTR ta construyir o ecoabocadero, 105 ectarias, yeran inferiors en 95 a la proposa inizial.

Urbaser y o PTR rematón pleiteando por ista custión, o que suposaba un serioso pelingro ta poder aczeder t'as aduyas europeas amenistadas ta finanziar a obra. Con ixa premisa, s'alcanzó un alcuerdo a cuatro bandas. Urbaser mercó t'o PTR parti d'o acampo estrén, chunto a lo parque de reziclau y que yera estau mercau en primeras por o mesmo a cuatro particulars ta ufrir-lo a lo conzello dica tenir 200 ectarias que estipula o contrato monizipal.

O problema ta ixa operazión ye que a mayor parti d'o terreno mercau por urbaser ye protechiú como PIC (Puesto d'Intrés Comunitario), o que fa difízil o suyo aproveitamiento. Ixe barrache se resolbió con o alcuerdo de permutar ixe sulero con a DChA a cambio d'una parti d'a cabañera reyal que pasa chusto d'entre o PTR y o acampo d'estrén y que no ye PIC. Por una ectaria d'a cabañera a DChA reculliría 1,5 d'o acampo. L'onico tramite pendién ta trancar a operazión ye o ditamen faborable d'o inaga t'a cambiar o trazau t'a cabañera reyal de torrero que suposaría ixe intercambio de terrenos.

No hay comentarios.: