27.1.08

Comprebau: ascuitar aragonés coloca menos que no a farlopa y l'alcohol

Si nos entrefilábanos a postura d'o conzello de zaragoza tocán a l'aragonés en sacar tot o bilingüe que bi'n eba (emanzipazión choben, fuella d'o boluntariato...) agora nos trobamos ya con atra preba, muito más fura.

Dimpués de que se dezidise en o conzello no tornar a fer a feria de cultura aragonesa 'amostranza' se dezidió fer un manifiesto por a suya continidat. Manifiesto que podez siñar: http://manifiestoferiadelamostranza.blogia.com/.

En o zaguer pleno d'o conzello una representán d'as asoziazions culturals que treballan por l'aragonés leyó o manifiesto, y en iste bideo, estraito d'o blog 'purnas', podez ascuitar, antiparti de dito manifiesto, o que diz o nuestro sano alcalde: que solizitásenos un tradutor porque sino no lo entendeban... y teneba o manifiesto escrito en castellán en os suyos güellos!. Por zierto, tampoco no tos perdaz os rostros d'os nuestros "representans"... se bei que no son os mesmos que cuan charran d'os diners que ganarán con a Expo, con os que se mercarán ixos traches... que sino no son buens "representans". Beyer a cara d'a mayoría d'els (toz fueras d'os que son en a oposizión) ye penible.


No hay comentarios.: